Om oss

 

 

Radio Fri är ett program som görs av ungdomar med erfarenhet av inlåsning, kriminalitet och missbruk.  Syftet med projektet är att minska brottsligheten. Det gör vi genom att stärka individerna i projektet samt att ge unga människor med erfarenhet av inlåsning en röst i samhällsdebatten kring frågor som berör dem. 

 

 

Sverige är ett demokratiskt land och därför angår det oss alla hur situationen ser ut för en ung människa som blir inlåst. I Radio Fri kan vi lyssnare få en bättre bild av det vi läser om i tidningar och ser på nyheterna. Ett långsiktigt mål för Radio Fri är att det ska vara naturligt att ungdomar som har erfarenhet av inlåsning har en röst i samhällsdebatten i frågor som handlar om dem.

 

Radio Fri är uppdelat på två verksamheter: Radio Fri – inifrån, består av unga som är intagna på låsta institutioner. Radio Fri – på utsidan, är en verksamhet bestående av unga med tidigare erfarenhet av inlåsning, kriminalitet eller missbruk. Inslagen som produceras i de två olika verksamheterna sänds tillsammans under paraplyet Radio Fri.

Du hör oss på Stockholmsfrekvensen 88,9 MHz på fredagar kl 16.00 eller lyssna på oss här på hemsidan. Du kan också lyssna på oss via vår app ”Radio Fri”.

 

 

Etiska riktlinjer för Radio Fri

Förutsättningar för deltagande i radion:

Det här dokumentet försöker balansera våra mål att vara ett underhållande, utbildande och informativt radioprogram med vårt ansvar för de unga som deltar i projektet, säkerheten för institutionerna vi arbetar med, personalens och de intagnas integritet, brottsoffers perspektiv samt garantera säkerheten för alla övriga som är involverade i projektet.

 

Våra redaktionella värderingar är baserade på respekt, öppenhet och rättvisa och följer de pressetiska reglerna.

 

Alla som deltar aktivt i sändningarna och producerar material till Radio Fri måste skriva under dessa gemensamma riktlinjer. Med samtycke för deltagande menas att man skrivit under denna överenskommelse före en inspelning eller före en direktsändning. Deltagare som är under 18 år måste ha tillstånd att delta i radion av målsman. Målsman ska ta del av dessa etiska riktlinjer innan denne ger sitt medgivande.

 

Alla deltagare i projektet som fortfarande vårdas inom en institution ska vara anonyma i programmen. Producenterna ska sörja för att det inte ska gå att utröna vem deltagaren är och var personen befinner sig enligt sekretessen.

 

Inbjudna gäster och de deltagare som inte längre vårdas inom institutionen kan delta med sina riktiga namn.

 

Deltagarna i radioprojektet ska informeras om X-Cons policy för drogfrihet och hederlighet och göras medvetna om radioprojektets syfte: att ge unga människor som frihetsberövats en röst i samhället och stärka dessa personers självförtroende.

 

Skulle deltagarens engagemang bli djupare, d.v.s. att deltagaren blir anställd och personligen svarar för X-Cons eller Radio Fri som organisation så måste deltagaren helt leva efter de deviser som X-Cons har i sina stadgar d.v.s. drogfrihet och hederlighet.

 

Innehåll

För innehållet i radion är den ansvarige utgivaren ytterst ansvarig. Det är därför denne som ytterst bedömer vad som ska och inte ska publiceras i radion.

 

Ansvarig utgivare i projektet är tills vidare Hanna Samlin, projektledare för Radio Fri. Ställföreträdande ansvarig utgivare är Samuel Sjöblom.

 

Visionen är att radion ska bidra till ett samhälle med färre brott, ett samhälle där de som begått ett brott ses som vanliga medborgare och får en andra chans till ett nytt hederligt liv.

 

Radion kommer eftersträva att spegla ett brett spektrum av åsikter och utforska många olika ämnen och synpunkter i radiosändningarna. Vi kommer enligt de pressetiska reglerna att undvika partiskhet och obalans i synen på kontroversiella ämnen.

 

Tonen i diskussioner måste alltid återspegla våra redaktionella värderingar om respekt, öppenhet och rättvisa.

 

SÄKERHET:

Vi kommer inte att sända material som uppmuntrar till att begå brott eller andra handlingar som kan leda till kriminalitet i någon form.

 

Vi kommer inte sända specifika detaljer om brott som begåtts eller påstås ha begåtts eller planeras att begås av deltagarna eller någon annan deltagare på eller utanför institutionen.

 

Vi kommer att respektera brottsoffrets synvinkel och inte sända material som kränker brottsoffer.

 

Vi kommer inte att uppmuntra eller glorifiera användning av illegala droger.

 

SPRÅKBRUK:

Vi använder inte kränkande språk, sexuella anspelningar, rasistiska eller sexistiska termer, nedsättande ord eller nedsättande användning av ord.

 

Vi sänder inte någon musik som har ett potentiellt stötande språk som är skriva av deltagarna. Vi undviker att spela musik från tredje part som kan vara potentiellt stötande.

 

Vi undviker stötande eller stereotypa antaganden. Vi beskriver inte människor utifrån deras funktionshinder, ålder och sexuell läggning, utom när detta är motiverat ur ett redaktionellt perspektiv.

 

EXTRA KÄNSLIGA ÄMNEN:

I alla frågor som rör interna angelägenheter på SIS-institutionerna kommer vi inte sända innehåll som föregår interna eller rättsliga prövningar. I de fall där det skett en rättslig prövning men en tvist fortfarande pågår skall båda parter bjudas in att medverka i programmet om ämnet tas upp.

 

Självmord, självmordsförsök och självdestruktivt beteende kommer att diskuteras med stor känslighet. Inga inslag eller diskussioner om metoder för hur man tar sitt liv kommer att sändas i radion. Vi kommer att vara uppmärksamma på farorna med att göra självdestruktiva beteenden attraktiva.

 

RÄTTSLIG PRAXIS:

Vi kommer att följa Sveriges lag.

 

Bilder